สอนเทรดและวิเคราะห์ Forex รายวัน วิเคราะห์ข่าว Forex factory วิธีเลือก Broker แจกระบบเทรด Forex เพื่อทำกำไรในตลาด (Foreign Exchange Market) อย่างยั่งยืน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*
ประวัติโบรกเกอร์ GKFXPrime
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2017, 17:13:40 »


ปี 2010
GKFX Financial Services Ltd  ได้รับใบอนญุำต (License) ของ FSA เป็นบริษัทแหง่แรกที่ได้รวมเอำ Spread เข้ำมำใช้ใน Platform MT4 ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก ทำให้กลำยเป็นบริษัทที่เป็นต้นแบบในอตุสำหกรรมกำรเทรดทำง อิเล็กทรอนิกส์
ปี 2011
มีกำรเปิดสำนกังำนสำขำในประเทศเยอรมนั  UAE  ฝรั่งเศส  สเปน และ อิตารี่ ได้เปิดสำนกังำนสำขำ และชื่อเสียงของ GKFX ได้แพร่กระจำยไปทั่วโลก 
ปี 2012
ECN ของ GKFX ได้เริ่มมีขนึ้ในประเทศรัสเซีย GKFX ได้เริ่มเปิดดำเนินกำรในตลำดของประเทศจีน โดยเริ่มที่เมืองปักกิ่ง และ เซี่ยงไฮ้
ปี 2013
GKFX ในประเทศญี่ป่นุ ได้รับใบอนญุำตจำก JFSA licenced  Ouji Securities GKPM ได้เริ่มเปิดให้บริกำรในเมืองกวำงโจว ประเทศจีน
ปี 2014
GKFX ได้เริ่มดำเนินกำรให้บริกำร Forex แกล่กูค้ำองค์กรฯในประเทศ องักฤษ GKOption ได้เริ่มเปิดให้บริกำรในเมืองนิโคเซีย ประเทศไซปรัส
ปี 2015
GKPay ได้เริ่มเปิดให้บริกำร และได้รับใบอนญาต API License  จำกหน่วยงำน FCA ในลอนดอน ประเทศองักฤษ MyKredit and GKCapital ได้รับกำรกอ่ตงั้ และได้รับใบอนญุำต consumer credit license จำกหน่วยงำน FCA ในลอนดอน ประเทศ องักฤษ  GKPay ได้ให้บริกำรรับสง่เงินออนไลน์กวำ่ 28 ประเทศทวั่โลก
ปี 2016

ลิงค์หน้าเว็บ : https://rebrand.ly/gkfxp1658
ลิงค์โปรโมชั่น: https://rebrand.ly/bonus5929
 Broker Forex | Broker XM | เปิดบัญชี XM | Broker FBS | เปิดบัญชี FBS | Broker EXNESS | เปิดบัญชี EXNESS | สอนเทรด FOREX | Contact Us | About Us | Terms of Use
Forex คืออะไร สอนเทรด Forex พื้นฐาน By Forexstartup.net