Browsing Tag

Indicator บอกเวลาแท่งเทียน

Indicator บอกเวลาแท่งเทียน อัพเดต 2019-2020

Indicator บอกเวลาแท่งเทียน ที่ใช้ในตลาด Forex อินดิเคเตอร์ โดยส่วนมาก จะเเสดงเวลาแท่งเทียนที่จะเกิดขึ้นในแท่งถัดไป สามารถใช้ได้ทุกไทม์เฟรม และทุกคู่เงิน และยังนิยมใช้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ ถูกสร้างจาก ข้อมูลของราคา เปิด ราคาปิด…